Front-End React

დაეუფლე ყველაზე პოპულარულ Front-End ტექნოლოგიას


ვისთვისაა ეს პროგრამა?

ნებისმიერი დონის სტუდენტისთვის:

 • მათთვის ვისაც ჯერ საერთოდ არ ჰქონიათ შეხება პროგრამირებასთან
 • და მათთვისაც, ვინც უკვე იცის ვების საფუძვლები მაგრამ სურს კარიერის ახალ ეტაპზე გადასვლა.

რას მიიღებ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ?

სწავლების დასასრულს შეგეძლება დინამიური და ინტერაქტიული ვებ აპლიკაციების შექმნა JavaScript - ის ყველაზე პოპულარული ბიბლიოთეკის - React-ის გამოყენებით.

რას ისწავლი ამ პროგრამაში?

ეს არის მცირე ჩამონათვალი ტექნოლოგიების იმ ფართო სპექტრისა რომელსაც შევეხებით:

 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • Tailwind
 • Bootstrap
 • React
 • TypeScript-ს.

როგორ დამეხმარება მენტორი?

Სამენტორო პაკეტის შეძენის შემთხვევაში აირჩევ შენთვის ყველაზე ხელსაყრელ სამენტორო საათებს შეთავაზებებიდან რომელებიც ჩვენს მენტორებს აქვთ წარმოდგენილი და გეყოლება პირადი ხელმძღვნელი მენტორი, თუმცა ამას გარდა წვდომა გექნება სხვა მენტორებთანაც და ამ მხრივ მრავალფეროვანი არჩევანი. Პირად მენტორთან შეძლებ გაიარო ნებისმიერი გაურკვეველი საკითხი, მიიღო რჩევები და შენიშვნები დავალებების შესრულებისას.

რისგან შედგება პრაქტიკული სამუშაოების და პროექტების გეგმა?

გთავაზობთ 7 საფეხურიან პრაქტიკულ გეგმას რომელიც მოგცემთ პროექტებზე მუშაობის გამოცდილებას:

 1. I ეტაპი - საწყისი დონის JavaScript ამოცანები.
 2. II ეტაპი - მეტად კომპლექსური JavaScript ამოცანები.
 3. III ეტაპი - საწყისი დონის HTML და CSS პროექტები.
 4. IV ეტაპი - გართულებული HTML და CSS პროექტები.
 5. V ეტაპი - JavaScript + HTML და CSS - ინტერაქტიული პროექტები.
 6. VI ეტაპი - React - ვებ აპლიკაციები.
 7. VII ეტაპი - advanced React - მეტად კომპლექსური ვებ აპლიკაციები.

გუნდური პროექტები Პროგრამის მიმდინარეობისას 3-4 კვირაში ერთხელ ჩატარდება

“კოლაბორაციული პროექტების შეჯიბრები” რაც სტუდენტებს რეალური სამუშაო გარემოს სიმულაციას შეუქმნის და გუნდური მუშაობის პრინციპებს ჩამოუყალიბებს.

Live coding გასაუბრებები

გექნებათ შესაძლებლობა პროგრამის ხელმძღვანელთან გაიაროთ რამდენიმე “Live coding interview” სადაც ონლაინ რეჟიმში მოგიწევთ ამოცანების შესრულება და გამოცდით იმ “წნეხს” რაც დაგეხმარებათ დაძლიოთ სამომავლოდ რეალური გასაუბრებების დაძაბულობა.

თეორიული სასწავლო პროგრამა

თეორიული Პროგრამა შედგება 4 ეტაპისგან

I ეტაპი JavaScript

თავი 1 - Introduction to JavaScript

Basics of JavaScript, role in web development | Values, data types, operators, variables

თავი 2 - Variables and Conditional Statements

Expressions and Statements | Variables | Built-in Functions | Control Flow | if/switch statements | Logical Operators |

თავი 3 - Loops and Iteration

For, while and do while loops.

თავი 4 - Functions

Function Expression | Function Declaration | Arrow Function | Scope

თავი 5 - Arrays and Objects

Working with arrays | Introduction to objects | Array itteration

თავი 6 - More About Objects

This | object itteration | passed by reference vs value

თავი 7 - Advanced Functions and Closures

Function expressions | arrow functions | Closures | scope.

თავი 8 - Asynchronous JavaScript

setTimeout, setInterval | Introduction to Promises.

თავი 9 - Error Handling and Debugging

Identifying and handling errors | Using browser developer tools.

თავი 10 - Working with APIs

Fetch API for HTTP requests | Handling JSON data.

თავი 11 - OOP

Introduction to OOP | classes and objects | constructors and methods | inheritance | encapsulation | polymorphism | abstraction.

II ეტაპი Front-End Basics

თავი 1 - Introduction to Web Technologies and Networking Basics

What is Web Development? | Introduction to Internet Protocols (HTTP and TCP/IP) | How the Internet Works | Basic Overview of HTTP and TCP/IP | Introduction to HTML | Basic HTML Structure | Creating a Simple Web Page / HTML Headings and Paragraphs | Lists (Ordered and Unordered) | Links and Anchor Tags | Images and Multimedia

თავი 2 - Introduction to CSS / CSS Box Model and Layout / CSS Flexbox

What is CSS? | Inline, Internal, and External CSS | CSS Selectors and Properties | Styling Text and Fonts | Understanding the Box Model | Margin, Padding, Border | Creating Page Layouts with CSS / Introduction to Flexbox | Creating Flexible Layouts | Flexbox Properties and Usage

თავი 3 - CSS Grid / Introduction to Responsive Design

Introduction to Flexbox | Creating Flexible Layouts | Flexbox Properties and Usage / Introduction to CSS Grid | Grid Layouts and Properties | Building Responsive Grids / Media Queries | Flexbox and Grid for Responsive Layouts | Responsive Images

თავი 4 - JavaScript DOM Manipulation - JavaScript Events

Introduction to the Document Object Model (DOM) | Selecting DOM Elements | Modifying DOM Elements | Event Handling - Understanding Events | Event Listeners

თავი 5 - DOM - Event Delegation & Event Bubling and Capturing

თავი 5 - Git / GitHub

III ეტაპი - React 🔥

თავი 1 - JSX and Rendering Elements / Introduction to React / CSS in React

What is React and its role in web development | Setting up a React development environment | Creating your first React component | Introduction to JSX (JavaScript XML) | Rendering React elements to the DOM | Creating and composing components

თავი 2 - State and Props / Handling Events and Conditional Rendering

Understanding component state and its importance | Passing data to components using props | Managing state with useState hook.

თავი 3 - Styling in React

Styling components using CSS modules | Introducing popular styling libraries (e.g. styled-components, tailwind)

თავი 4 - Lists and Keys

Rendering lists of data using the map function | Using keys to improve list rendering performance

თავი 5 - TypeScript

Introduction to TypeScript | Adding TypeScript to a React Project | Type Annotations and Interfaces in React | Benefits of TypeScript in React

თავი 6 - Forms and Controlled Components

Building forms in React | Managing form state with controlled components

თავი 7 - Component Lifecycle and useEffect Hook /useRef Hook

Understanding the component lifecycle | Introducing the useEffect hook for side effects | Reffering to DOM elements | Preserving Values Between Renders | Accessing and Modifying Component state | Managing focus and Form Elements

თავი 8 - React Router (Routing)

Adding multiple pages to a React application | Using React Router for navigation

თავი 9 - API Integration

Making API requests in React | Fetching and displaying data from an API

თავი 10 - Context and State Management

Managing state at a higher level with Context API | Implementing a simple state management solution

თავი 11 - Forms and Validation

Advanced form handling techniques | Adding validation to form inputs

თავი 12 - Redux (State Management) / Toolkit

Introduction to Redux and its concepts | Implementing Redux for state management