Python

ისწავლე ყველაზე პოპულარული პროგრამირების ენა და მოემზადე მომავლისთვის 🔥🐍


Python - Backend (Django & Django Rest Framework)

Python-ის ბექენდ პროგრამა დაგეხმარება გზა გაიკვლიო ვებ დეველოპმენტში და შექმნა დინამიური, მაღალი დონის ვებ აპლიკაციები.

ვისთვისაა ეს პროგრამა?

ეს პროგრამა ერგება სრულიად 0 - იდან დამწყებებს 🔥

ვინ იყენებს Pythons - ს და Django - ს?

ისეთი გიგანტი კომპანიების პლატფორმები, როგორიცაა Spotify, Instagram, Dropbox, Pinterest, Youtube, Nasa, National Geographic და სხვა მრავალი სისტემა შექმნილია Python - ისა და Django - ს გამოყენებით.

როგორია სწავლის პროცესი Python - ის პროგრამაზე?

 • Პროგრამის განმავლობაში დაეუფლები Back-End სისტემების შექმნის ხელოვნებას, RESTful API-ების აწყობას და Დამატებით არჩევითად შეგიძლია ისწავლო სხვა Python-ის ფრეიმვორკები - Flask და FastAPI.

 • ამ ყველაფერთან ერთად ისწავლით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების გამოყენებას და მათი დახმარებით, კომპლექური სისტემების იმპლემენტაციას.

 • მიიღებ მონაწილეობს უამრავ პროექტში, გაიცნობ სხვა სტუდენტებს და გააკთებ მათთან კოლაბორაციულ პროექტებს.

 • ჩვენთან სწავლის პროცესში შექმნი საკმაოდ დიდი მოცულობის რეზიუმესა და პორტფოლიოს.

 • Სასწავლო პროცესი მოიცავს კვირაში 1 თეორიულ და 3 პრაქტიკულ (სემინარი) ლექციას.

 • თუ სამენტორო პაკეტს შეიძენ, კვირის განმავლობაში, საღამოს საათებში, კონტაქტი გექნება, გამოცდილ მენტორებთან, რომლებიც დღეში 4 საათის განმავლობაში, საღამოს 18:00-იდან 22:00-მდე პირადად შენ დაგეხმარებიან ყველანაირი პრობლემის გადაჭრაში. Ისინი მოგცემენ რჩევებს და დაგეხმარებიან პროექტების აწყობაში.

 • Დამატებით გექნება წვდომა ალგორითმებისა და მონაცემთა სტრუქტურების ვიდეო მასალაზე, სადაც გავივლით leetcode-ის დავალებებს, რომლებიც დაგეხმარება ტექნიკური ინტერვიუების გავლაში.

Python - ის პროგრამის - 5 ეტაპიანი სასწავლო გეგმა

 1. I ეტაპი - შესავალი პროგრამირებაში და Python საფუძვლები - აქ შენ შეისწავლი Python-ს, როგორც პროგრამირების ენას, გააკეთებ 50+ დავალებასა და პროექტს.
 2. II ეტაპი - შესავალი ვებ ტექნოლოგიებში, შესავალი Backend-ში - აქ წარმოდგენა შეგექმნება დიდ სურათზე, გაიგებ თუ რას აკეთებს backend დეველოპერი, ვისწავლით მონაცემთა ბაზებს, დავიწყებთ Django-ს სწავლას.
 3. III ეტაპი - Django Rest Framework - ვისწავლით API აწყობას DRF საშუალებით, გამოვყოფთ კლიენტს სერვერისგან, ვიმუშავებთ დამატებით ვებ პრორექტებზე.
 4. IV ეტაპი - არჩევითი დამატებითი კურსი Flask ან FastAPI. - შეგიძლია დამატებით ისწავლო პითონის რომელიმე სხვა ფრეიმვორკი და შექმნა პროექტები მათი გამოყენებით.
 5. V ეტაპი - Advanced Django and Backend - შევეხებით მეტად კომპლექსური აპლიკაციების დეველოპმენტს და ავაწყობთ არასტანდარტული ფუნქციონალის მქონე სისტემებს.

Python - ის პროგრამით სასწავლო თემები დეტალურად

საფუძვლები

თავი 1 - Introduction to Python

Environment setup, Data types. logical operations, bugs. comments, I/O.

თავი 2 - Functions, Conditionals

Functions, Variables, Def. return, round, Conditionals, or, and, match.

თავი 3 - Loops

While loops, For loops, Improving User input. Lists, Dicts, Sets, Length.

თავი 4 - Exceptions

Exceptions, try, else. pass, Runtime Errors

თავი 5 - Libraries

Command-line arguments, Random. APIs, Packages,request

თავი 6 - Unit Tests

Pytest, assert. Organizing tests.

თავი 7 - File I/O

Open, with, csv. PIL, json.

თავი 8 - OOP

classes, raise, decorators, static methods. class methods Inheritance, polymorphism. encapsulation, operator overloading.

თავი 9 - Other

Global variables, Constants, Docstrings,Unpacking. map, args and kwargs, list comprehensions, filter. enumerate, generators and iterators, argparse.

Django & Django Rest Framework

თავი 1 - Introduction To Web

How does internet work? DNS, TCP/IP Web History API Databases

თავი 2 - Introduction to Django

What Is A Web Framework? MVT model (MVC & MVT) Django environment setup Django structure Django apps First web application

თავი 3 - Django Views and URLs

Templates and template inheritance Routes Data from URL to view, view to template Static Files integration

თავი 4 - Django and Databases

ORM SQL Relational vs Non Relational Databases Models and tables Migrations Sqlite overview

თავი 5 - Forms and Django Admin

CRUD Django forms Form validation Database Relationships Django admin

თავი 6 - User Authentication And Authorization

Registration/Authorization Cookies Flash Messages Django built-in authentication system Tokens

თავი 7 - Introduction to DRF (Django Rest Framework)

Setup Introduction to REST API Development Understanding the roles of the client and server in a web application Basic API view and response with JSON

თავი 8 - Serializers, Class-Based

Views and Viewsets Converting complex data types to Python data types Viewsets Views for different HTTP methods

თავი 9 - Authentication(tokens) andPermissions with DRF

API endpoint restriction Token and session authentication Managing user sessions and tokens Error Handling

თავი 10 - Filtration, Pagination and Advanced DRF topics

Pagination controls to API endpoints Implementing Filtration Versioning Filtering Data in API Views with Query Parameters

თავი 11 - PostgresSQL, Swagger API

თავი 12 - პროექტის დაჰოსტვა, File and Media Uploads

თავი 13 - Testing

თავი 14 - Caching

თავი 15 - Advanced Topics 1

თავი 16 - Advanced Topics 2